Jeśli twoja rodzina ma niskie dochody, możesz dostawać pieniądze od gminy. Od piątku, 6 lipca br., obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Jeśli twoja rodzina ma niskie dochody, możesz dostawać pieniądze od gminy. Od piątku, 6 lipca br., obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych.
Dziś wyjaśniamy, jak się o nie starać, jakie zasiłki i dodatki można otrzymywać


Po urodzeniu dziecka dostaniesz jednorazową zapomogę, tzw. becikowe, w wysokości 1000 zł. Wystarczy, że zgłosisz się do urzędu gminy i złożysz wniosek – najlepiej na formularzu, który tam dostaniesz do wypełnienia. Masz na to 12 miesięcy od porodu (wcześniej były to 3 miesiące). Oprócz wniosku potrzebne będą jeszcze kserokopie dokumentów tożsamości rodziców, akt urodzenia i Pesel dziecka. Jeśli jesteś zameldowana w innej gminie, musisz dołączyć oświadczenie lub zaświadczenie ze swojej gminy, że tam nie ubiegasz się o tę zapomogę. To samo dotyczy ojca dziecka, jeśli to on występuje o pieniądze – pamiętaj, że na jedno dziecko przysługuje jedna zapomoga.
Jeżeli twój mąż pracuje w którymś z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, to formalności załatwiasz w urzędzie marszałkowskim.

UWAGA!
Becikowe to nie to samo co dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka. To dwa odrębne świadczenia i jeśli spełnisz warunki do uzyskania dodatku, możesz dostać
je oba. Rada gminy może też w drodze uchwały przyznawać dodatkową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Zasiłek rodzinny
Jeśli wasze dochody nie wystarczają na utrzymanie i wychowanie dziecka, złóż wniosek o zasiłek rodzinny. Możesz go dostać na dziecko:
* które nie ukończyło 18 lat,
* jeśli się uczy – do końca nauki, ale nie dłużej niż do 21. roku życia,
* jeśli jest niepełnosprawne i się uczy – do ukończenia 24 lat, pod warunkiem, że ma umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:
* 48 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
* 64 zł – w wieku 6-18 lat,
* 68 zł – w wieku 19-24 lata.
Formalności także załatwisz w gminie – zajmują się tym ośrodki pomocy społecznej lub urzędy gminy. Oprócz rodziców dziecka (wniosek składa jedno z nich), o zasiłek rodzinny starać się może również opiekun prawny lub faktyczny dziecka.
Ma do niego prawo także pełnoletnia osoba ucząca się, w wieku do 24 lat, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą prawa do alimentów z ich strony. Będzie dostawać wówczas pieniądze na siebie.

Warunek – niski dochód
Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku jest niski dochód – nie może przekraczać 504 zł na osobę w rodzinie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy twoje dziecko jest niepełnosprawne, wówczas ta granica wynosi 583 zł na osobę. Dziecko musi mieć jednak orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu znacznym lub umiarkowanym wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego w roku 2005. Jeśli chcesz złożyć wniosek teraz i uzyskać prawo do zasiłku na końcówkę tego okresu zasiłkowego, musisz mieć zaświadczenie właśnie o dochodach z 2005 r. Od tego czasu twoja sytuacja mogła się zmienić. Dlatego istnieje możliwość pomniejszania dochodu z 2005 r. o tzw. dochód utracony (gdy np. ojciec dziecka stracił pracę w 2006 r.). Pamiętaj, że masz obowiązek zgłosić w ośrodku, w którym pobierasz świadczenia, także fakt uzyskania dochodu po 2005 roku (np. podjęcie zatrudnienia, otrzymanie emerytury lub renty). Dochód twój będzie przeliczony ponownie.
Jeśli chcesz złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy (od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.), musisz wykazać dochód z 2006 r.
Pamiętaj, że oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodu wlicza się także te nieopodatkowane. Są to m.in. alimenty, stypendia szkolne, zaliczka alimentacyjna oraz dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego.

Komu się liczą hektary
W przypadku rolników bierze się pod uwagę liczbę hektarów w gospodarstwie rolnym w 2005 roku (potwierdzoną zaświadczeniem z urzędu gminy) i miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego (to kwota ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny, obecnie wynosi – 153,67 zł). Obliczając roczny dochód rodziny utrzymującej się z pracy na gospodarstwie rolnym, mnoży się liczbę hektarów z zaświadczenia przez miesięczny dochód z hektara oraz przez 12 miesięcy.

UWAGA!
Od 6 lipca obowiązuje nowy przepis, który dopuszcza możliwość przekroczenia granicy dochodu o 48 zł na osobę. Dotyczy to jednak tylko tych rodzin, które pobierały świadczenia rodzinne w poprzednim okresie zasiłkowym. Dla ubiegających się o zasiłek po raz pierwszy obowiązuje granica dochodu: 504 i 583 zł na osobę w rodzinie.

Kto zasiłku nie dostanie
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, gdy dziecko:
* jest w związku małżeńskim,
* zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
* jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
* jest wychowywane przez samotnego rodzica, a od drugiego nie ma zasądzonych alimentów, chyba że:
* drugi rodzic nie żyje,
* ojciec dziecka jest nieznany,
* powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
* sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do płacenia na nie. •


PODSTAWA PRAWNA
* Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.).
* Ustawa z 24 maja 2007 r. o świadczeniach rodzinnych
(DzU z 2007 r. nr 109, poz. 747).
* Rozporządzenie ministra polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU nr 105, poz. 881).
* Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (DzU nr 130, poz. 903).

WARTO WIEDZIEĆ
* Obliczając dochód rodziny, bierze się pod uwagę:
* małżonków, rodziców i opiekuna faktycznego dziecka,
* będące na ich utrzymaniu dzieci w wieku do 25 lat (z wyjątkiem będących w związku małżeńskim lub pełnoletnich mających własne dziecko),
* dzieci w wieku powyżej 25 lat, jeśli mają znaczny stopień niepełnosprawności, a rodzice pobierają
na nie świadczenie pielęgnacyjne.
* Ustalając prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, bierze się pod uwagę tylko dochód dziecka (np. przyznaną na nie rentę rodzinną).
* O uprawnieniu do zasiłku rodzinnego decyduje kwota dochodu netto,
tzn. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia.
* Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Pieniądze wypłaca się dopiero wtedy, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.


Niezbędne dokumenty
Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do niego składa się w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Najlepiej udać się tam wcześniej i wziąć gotowy formularz do wypełnienia.
Do wniosku trzeba dołączyć (w zależności od sytuacji i dodatku, który chcesz dostać):
* kopię dokumentu tożsamości,
* skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (zupełny – gdy ojciec dziecka jest nieznany),
* orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
* zaświadczenie ze szkoły, w przypadku gdy dziecko skończyło 18 lat i się uczy,
* zaświadczenie o dochodach w 2005 r. z urzędu skarbowego lub oświadczenie,
* przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów – jeżeli ktoś z rodziny płaci je na rzecz osoby spoza rodziny lub sam je otrzymuje oraz kopie wyroku sądu, który o nich zdecydował,
* zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów i wysokości wyegzekwowanych kwot,
* zaświadczenie o wysokości opłat za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
* dokument określający datę utraty lub uzyskania dochodu oraz jego wysokość, jeśli nastąpiło to po 2005 r.,
* w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem – informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie,
* w przypadku osoby uczącej się – kopię aktów zgonu rodziców lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty,
* w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
* orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
* w przypadku rolników – zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych), umowę dzierżawy (w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę), a w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – umowę zawartą w formie aktu notarialnego,
* w przypadku dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – zaświadczenie od pracodawcy o: okresie zatrudnienia, terminie udzielenia urlopu wychowawczego (od kiedy do kiedy został udzielony urlop wychowawczy i na jakie dziecko), czy zakład pracy nie jest w likwidacji, czy pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia (oryginał), zaświadczenie z ZUS-u
potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego przez pracodawcę (oryginał), w przypadku utraty dochodu – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto i brutto za 2005 rok (oryginał) lub PIT-11,
* w przypadku dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny, zaświadczenie szkoły.


Jak obliczyć dochód rodziny
PRZYKŁAD 1
Czteroosobowa rodzina Jana w 2005 r. utrzymywała się jedynie z pensji jego żony. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniósł wówczas miesięcznie 350 zł netto. W 2006 roku Jan podjął zatrudnienie, natomiast jego żona straciła pracę i do dziś jest na rencie inwalidzkiej. Pensja Jana to 1200 zł netto, renta żony – 750 zł netto (są to kwoty z pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu). Łączny dochód rodziny Jana po odliczeniu dochodu utraconego przez żonę oraz doliczeniu uzyskanego przez oboje małżonków wyniósł 1950 zł. Otrzymana kwota po podzieleniu na cztery osoby daje 487,50 zł. Rodzina Jana może otrzymywać świadczenia, gdyż nie przekracza kryterium.


PRZYK£AD 2
Monika samotnie wychowuje córkę. Jej dochód z 2005 roku to alimenty w kwocie 500 zł oraz pensja w wysokości 850 zł miesięcznie. Przeciętny miesięczny dochód Moniki z 2005 roku to 1350 zł netto, w przeliczeniu na osobę – 675 zł. Monika nie otrzymała zasiłku rodzinnego z względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Obecnie przechodzi na urlop wychowawczy i jedynym jej dochodem będą alimenty. Po ponownym przeliczeniu dochodu i pomniejszeniu go o pensję
(ze względu na rozpoczęcie urlopu wychowawczego) Monika dostanie świadczenie.

PRZYK£AD 3
Ula ma męża i dwoje dzieci. Pół roku temu uzyskała prawo do zasiłku, bo dochód jej rodziny nie przekraczał 504 zł na osobę. Od tego czasu pobiera zasiłek rodzinny z dodatkami. Teraz zamierza złożyć wniosek o świadczenia na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 września 2007 r. W związku ze zmianą przepisów, dochód rodziny Uli może być teraz wyższy o 48 zł na osobę. Jeśli więc na jednego członka jej rodziny przypada nie więcej niż 552 zł (504+48), dostanie zasiłek na nowy okres.


PRZYK£AD 4
Kazimierz ma gospodarstwo rolne. Z gminy dostał zaświadczenie o tym, że powierzchnia jego gospodarstwa to 6 ha przeliczeniowych. Kazimierz ma żonę i dwoje dzieci, wszyscy utrzymują się tylko z rolnictwa. Aby ustalić, czy mają prawo do zasiłku, trzeba pomnożyć liczbę hektarów z zaświadczenia (6 ha) przez ogłoszony przez GUS dochód z hektara przeliczeniowego:
6 ha x 153,67 zł x 12 miesięcy = 11064,24 zł. Do dochodu tej rodziny należy jeszcze dodać stypendium szkolne uzyskane przez dwoje dzieci – 3000 zł. Łączny dochód rodziny z 2005 roku wyniósł 14064,24 zł, a miesięczny na osobę – 293 zł. Ponieważ jest to kwota niższa od 504 zł, rodzina Kazimierza może liczyć na zasiłek rodzinny i dodatki do niego.


Siedem dodatków do zasiłku
Jeśli uzyskasz prawo do zasiłku, możesz starać się o dodatki do niego. Wypłaca się je z tytułu:
1.urodzenia dziecka – 1000 zł (jednorazowo) na dziecko urodzone (żywe), wniosek trzeba złożyć do ukończenia przez nie pierwszego roku życia
2.samotnego wychowywania dziecka – dla rodzica dziecka, który nie ma zasądzonych alimentów, bo drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany lub gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek ten przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.
ILE? 170 zł na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci (miesięcznie). W przypadku samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
3.opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – wypłaca się go rodzicowi, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego (czyli był zatrudniony przez przynajmniej 6 miesięcy na umowę o pracę) i nie dorabia na tym urlopie.
ILE? 400 zł na dziecko (miesięcznie).
Można go pobierać nie dłużej niż przez:
• 24 miesiące kalendarzowe,
• 36 miesięcy – jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
• 72 miesiące – gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny jej stopień.
UWAGA!
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, przysługuje jeden dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem.
Nie dostanie go rodzina, która umieściła dziecko w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu – chyba że dziecko jest niepełnosprawne,
jest tam z powodów zdrowotnych
lub terapeutycznych. Jeśli matka jest równocześnie na zasiłku macierzyńskim (np. na kolejne dziecko), także nie dostanie tego dodatku.
4.wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – w której jest troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.
ILE? 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko.
5.kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – na dziecko w wieku:
• do ukończenia 16 lat – jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
• od 16 lat do 24 lat – jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
ILE? 60 zł na dziecko do 5 lat oraz 80 zł na dziecko od 5 do 24 lat (miesięcznie).
6.rozpoczęcia roku szkolnego – na częściowe pokrycie wydatków związanych z pójściem dziecka do szkoły lub przedszkola, wniosek składa się w ciągu 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, później nie zostanie rozpatrzony.
ILE? 100 zł na dziecko (jednorazowy, wypłata we wrześniu)
7.podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – należy się, gdy dziecko uczy się w innej miejscowości, do której musi dojeżdżać lub czasowo mieszkać w internacie lub bursie.
ILE? 90 zł – gdy mieszka poza domem, 50 zł – gdy dojeżdża (miesięcznie, od września do czerwca).

UWAGA!
Dodatek na bursę lub internat przysługuje w przypadku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej (w której realizowany jest obowiązek szkolny), a także szkole podstawowej lub gimnazjum – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. W przypadku dojazdów – gdy dziecko dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej (także artystycznej).Gdy się opiekujesz, zamiast pracować
Jeśli masz dziecko niepełnosprawne i nie pracujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia, bo musisz się nim opiekować, możesz starać się o świadczenie pielęgnacyjne i co miesiąc dostawać 420 zł. Tu też trzeba spełnić warunek niskiego dochodu – na osobę w rodzinie nie może on przekraczać 583 zł. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, które ma orzeczenie o niepełnosprawności z dwoma wskazaniami:
* konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (punkt 7 orzeczenia) oraz
* konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 8).
Jeśli dziecko ma ukończone 16 lat, musi mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Aby dostawać świadczenie pielęgnacyjne, wystarczy złożyć wniosek oraz:
* orzeczenie o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności) dziecka,
* skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
* zaświadczenie o wysokości dochodów,
* kopię dokumentu tożsamości.


Zasiłek pielęgnacyjny
Gdy masz dziecko niepełnosprawne, możesz dostawać też zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Warunkiem jest, tak jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, orzeczenie o niepełnosprawności (gdy ma mniej niż 16 lat) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (gdy ma więcej niż 16 lat). Zasiłek przysługuje także dziecku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdy powstała ona przed 21. rokiem życia. Zarówno wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, jak i o świadczenie pielęgnacyjne składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Komentarze (2)

avatar
avatar
mama (gość)

wypłata rodzinnego jest przesyłana na konto tego samego dnia ,nie każdy bank zdąży zaksięgować.

avatar
NIKI (gość)

pRAWO W POLSCE JEST CHORE .... KAZDEMU DZIECKU NALEŻY SIE RODZINNE... DLACZEGO JEDNO MA BYC LEPSZE A DROGIE GORSZE....

Partner serwisu

galeria

Poprzedni obraz Następny obraz
  •  
    Jaki PIT wybrać do rozliczenia za 2011 rok?

Inne kategorie

Zobacz koniecznie

przewiń w lewo przewiń w prawo

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij