WÓJT GMINY KROKOWA ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa, tel. (0-58/ 675 41 00), woj. pomorskie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości MINKOWICE, zapisanej w ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
WÓJT GMINY KROKOWA
ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa, tel. (0-58/ 675 41 00), woj. pomorskie
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości MINKOWICE,
zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 16611 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Działka zabudowana budynkiem przewidzianym do rozbiórki.
Nr działki: 1/. 194/1
Powierzchnia w ha: 0,1077 ha
Cena wywoławcza(bez VAT-u): 64.620,00 zł.
Wadium: 6.500,00 zł.
Postąpienie: 650,00 zł.
Terminy poprzednich przetargów: 08.10.2008 r.

Dla wymienionej działki w drodze decyzji Wójta Gminy Krokowa zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo - garażowego.

Ostateczna cena uzyskana w wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 194/1 zostanie pomniejszona o koszt rozbiórki budynku w wysokości 10.138,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2008 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krokowa ul. Żarnowiecka 29 - sala narad .

1/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 13 listopada 2008 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 BS Krokowa z dopiskiem „Minkowice dz. nr 194/1” .

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

6/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7/. Wójt Gminy Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8/. wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

9/. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

10/. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

11/. szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Krokowa, pokój Nr 4, w godz. 8.30- 15.30, tel. 058 675 41 24.

12/. Gmina Krokowa nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie. Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabytej nieruchomości.

13/. ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń:
- Urzędu Gminy Krokowa,
- Sołtysów Gminy Krokowa,
- na stronie internetowej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl. (przetargi),
- informacja o przetargu w gazecie.
Krokowa, dn. 10.10.2008 r.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!