Od września weszły w życie przepisy, dzięki którym egzekucja alimentów ma być łatwiejsza i bardziej skuteczna. Egzekucję nadal będzie prowadził komornik. Wierzyciel (np.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Od września weszły w życie przepisy, dzięki którym
egzekucja alimentów ma być łatwiejsza i bardziej skuteczna.Egzekucję nadal będzie prowadził komornik. Wierzyciel (np. matka dziecka, na rzecz którego są zasądzone alimenty) we wniosku skierowanym do komornika o wszczęcie egzekucji nie będzie musiał już w ogóle wskazywać majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja ani sposobu jej prowadzenia. A dotychczas właśnie tak było - to wierzyciel musiał wskazać sposób egzekucji.

Współpraca komornika z gminą

Ustawa nakłada na komornika obowiązek swobodnego ustalania majątku dłużnika i sposobu egzekucji świadczeń alimentacyjnych, łącznie z wystąpieniem z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania o wyjawienie majątku dłużnika.
Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna (dłużnik zalega z zapłatą alimentów za trzy miesiące), komornik musi o tym powiadomić gminę, w której mieszka dłużnik. Urząd gminy i komornik mają obowiązek podejmowania wielu wspólnych działań, m.in.: komornik musi informować gminę o stanie egzekucji alimentów i przyczynach jej bezskuteczności, gmina ma obowiązek przekazać komornikowi wszystkie posiadane informacje, które mogą przyczynić się do skuteczności egzekucji, ośrodki pomocy społecznej mają prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy u dłużnika, który umożliwi ustalenie przyczyny niewywiązywania się dłużnika z płacenia alimentów, gmina kontroluje komornika, a o wszystkich przejawach jego opieszałości ma obowiązek informować sąd.

Sankcje grożące dłużnikowi

- Zajęcie wynagrodzenia i potrącanie z tego wynagrodzenia alimentów, nawet gdy nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie egzekucyjne,
- Skierowanie do pracy, bądź skierowanie na roboty publiczne - za zaleganie z alimentami za trzy miesiące, jeżeli dłużnik nie płaci alimentów z powodu braku pracy,
- Egzekucja alimentów z rachunku bankowego w pełnej wysokości - za zaleganie z alimentami za trzy miesiące,
- Odpowiedzialność karna za przestępstwo polegające na uporczywym uchylaniu się od wykonania ciążącego na mocy orzeczenia sądowego obowią- zku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej,
- Zatrzymanie prawa jazdy - za uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, odmowę lub uchylanie się od pracy,
- Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – za niepłacenie alimentów przez 12 miesięcy,
- Zwrot zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5 proc. ich wartości - gdy gmina wypłaca zaliczki up- rawnionemu do alimentów,
- Grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch - za uporczywe uchylanie się od alimentów.

Pracodawca odliczy od pensji

Alimenty, tak jak dotychczas, można potrącać z wynagrodzenia dłużnika w pierwszej kolejności. Pracodawca może to robić sam, nawet bez postępowania egzekucyjnego. Podstawę do potrąceń stanowi tytuł wykonawczy - wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności - przedłożony pracodawcy przez np. matkę dziecka uprawnionego do alimentów. Pracodawca nie potrąci alimentów w dwóch przypadkach: gdy będą przypadały na rzecz kilku osób, a łączna suma, którą może potrącić nie będzie wystarczała na pokrycie wszystkich należności, oraz gdy wynagrodzenie zostało już wcześniej zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Ile na alimenty?

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - na egzekucję świadczeń alimentacyjnych można potrącić kwotę do wysokości trzech piątych wynagrodzenia.
Z emerytury lub renty - także po odliczeniach - potrąceniu podlega kwota do wysokości 60 proc. emerytury lub renty.
Kwotę wolną od potrąceń ze świadczeń stanowi 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty.


Podstawa prawna

Ustawa z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.


Marian Jacczak
radca prawny


Obecnie alimenty w pełnej wysokości można egzekwować z rachunku bankowego dłużnika - w tym także z rachunków bieżących, a nie tylko z wkładu oszczędnościowego.


Nasza akcja

Gazeta Poznańska promuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Ty też Masz Prawo Wiedzieć!

Skontaktuj się z nami
(061) 8606 001 lub maszprawowiedziec@poczta.gp.pl

Komentarze (2)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

monika (gość)

Zgłoszenie się do komornika w sprawie windykacji długu jest chyba najszybszym sposobem na odzyskanie pieniędzy. Z doświadczenia wiem, że skuteczność jest praktycznie stu procentowa. Osobiście mogę polecić komornika z Wodzisławia Śląskiego, panią . Michalak-Tłomak. Przemiła kobieta, ale za to bardzo skuteczna.