Matura 2011 z historii

matura (© mat.pras.)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

18 maja uczniowie pisali maturę z historii. Poniżej sprawdzisz sugerowane odpowiedzi.


Matura 2011 we Wrocławiu - serwis specjalny

Wybierz z nami najlepszego nauczyciela 2011 roku

Odpowiedzi:

Zad. 1
Przyporządkuj ilustracjom podpisy. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz
we właściwe miejsca.
A. 3
B. 4
C. 1

Zad. 2
1. Miejscowość na Peloponezie, w której odbywały się najstarsze panhelleńskie igrzyska sportowe organizowane ku czci Zeusa – Olimpia - D

2. Polis założona przez Dorów nad rzeką Eurotas w Lakonii. Jednym z królów tej polis był Leonidas - Sparta - E

3. Polis założona przez Jonów w Attyce. Narodził się tu system rządów demokratycznych - Ateny - B

Zad. 3
A. Podaj stosowaną w historiografii nazwę wojen, których skutki zostały przedstawione w źródłach.
............................wojny punickie...................................
B. Wskaż źródło informujące o skutkach wojny, w której wodzem wojsk Kartaginy był
Hannibal.
Jest to źródło nr ..........................3..........................................................................
C. Wskaż źródło dotyczące wojny, której skutkiem było przyłączenie do Rzymu
pierwszej zamorskiej posiadłości.
Jest to źródło nr ............................1........................................................................
D. Podaj nazwę ustroju politycznego Rzymu w okresie wojen, o których skutkach
informują źródła.
...................................republika..................................................

Zad. 4

Wzniesienie Partenonu w Atenach
Budowa Biblioteki Aleksandryjskiej
Wzniesienie piramidy Cheopsa A
Spisanie kodeksu Hammurabiego
Wzniesienie Koloseum w Rzymie B

Zad. 5
Źródło 1. ......Święty Wojciech..............................
Źródło 2. ......Święty Stanisław.............................

Zad. 6
Przyporządkuj mapom Półwyspu Iberyjskiego właściwe tytuły. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz pod mapami.
A. 2
B. 1
C. 3

Zad. 7
Uzupełnij tabelę, podając władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia.
1. Bitwa pod Płowcami – Władysław Łokietek
2. Pokój kaliski – Kazimierz Wielki
3. Bitwa pod Grunwaldem – Władysław Jagiełło
4. Drugi pokój toruński – Kazimierz Jagiellończyk
5. Powstanie Prus Książęcych – Zygmunt Stary

Zad. 8
Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy grup społecznych występujących w średniowiecznym mieście.

1. Najbiedniejsi mieszkańcy miasta, nie posiadali majątku i obywatelstwa miejskiego, np. czeladnicy, służba domowa, żebracy - plebs
2. Najzamożniejsi mieszkańcy miasta, sprawujący w nim władzę ekonomiczną i polityczną, członkowie rady miejskiej, np. posiadacze gruntów miejskich, najbogatsi kupcy i rzemieślnicy, bankierzy - patrycjat
3. Średniozamożni rzemieślnicy i kupcy posiadający obywatelstwo miejskie - pospólstwo

Zad. 9
Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Porównaj tendencję zmian w zaludnieniu Europy w pierwszej połowie XIII w. z tendencją zmian liczby ludności w pierwszej połowie XIV w.
......Po okresie wzrostu liczby ludności nastąpił gwałtowny spadek..

B. Podaj najważniejszą przyczynę zmian demograficznych w Europie w pierwszej połowie XIV w.
......Epidemia dżumy (czarna śmierć)..

Zad. 10
Na podstawie tekstów źródłowych i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
A. Podaj nazwy miejscowości, w których zostały zawarte umowy polsko-litewskie, o których mowa w zacytowanych źródłach.
Źródło 1. .....Krewo.....
Źródło 2. .....Lublin....
B. Podaj wiek, w którym powstały zacytowane dokumenty.
Źródło 1. Wiek .................XIV..................
Źródło 2. Wiek .................XVI..................
C. Czy postanowienia dotyczące terytorium państwa zawarte w źródle 1. Zostały zrealizowane do połowy XV wieku? Odpowiedź uzasadnij.
...Nie zostały zrealizowane, ponieważ na przykład Pomorze Gdańskie Polska odzyskała w drugiej połowie XV wieku..

Zad. 11

Przyporządkuj fotografiom podpisy. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz we właściwe miejsca.
A. barok
B. gotyk
C. renesans

Zad. 12
Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Wymień dwa państwa muzułmańskie, których nazwy widoczne są na mapie.
• ..Kalifat Fatymidów..
• ..Państwo Seldżuków..
B. Wymień dwa państwa chrześcijańskie, których nazwy widoczne są na mapie.
• .. Hrabstwo Edessy, Królestwo Armenii, Królestwo Jerozolimskie, Księstwo Antiochii, Hrabstwo Trypolisu, Cesarstwo Bizantyjskie...

Zad. 13
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.
A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Tekst mówi o śmierci hetmana
1. Jana Karola Chodkiewicza.
2. Stefana Czarnieckiego.
3. Jana Sobieskiego.
4. Stanisława Żółkiewskiego.
B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Tekst dotyczy bitwy pod
1. Kircholmem.
2. Kłuszynem.
3. Cecorą.
4. Chocimiem.

Zad. 14

Na podstawie źródeł i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
A. Podaj, przez kogo byli wynagradzani posłowie zrywający obrady.
• ..przez magnatów
• ..przez obce państwa
B. Porównaj ocenę funkcjonowania sejmu wyrażoną przez jedną z postaci dramatu
(źródło 1.) z opinią historyka (źródło 2.).
...Postać dramatu (Starosta) był uczestnikiem istniejącego porządku, historyk ocenia wydarzenia z perspektywy czasu
C. Wyjaśnij, dlaczego innym państwom zależało na podtrzymywaniu praktyki zrywania sejmów w Rzeczypospolitej.
...Podtrzymywanie praktyki zrywania sejmów doprowadzało do osłabienia Rzeczpospolitej

Zad. 15

Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.
A. Podaj nazwy zakonów prowadzących szkoły w pierwszej połowie XVIII wieku.
● ...pijarzy.... ● ...jezuici...
B. Podaj przyczynę nieporozumień między szkołami.
...Przyczyna nieporozumień była kwestia prestiżu oraz nieporozumienia pomiędzy profesorami

Zad. 16
Na podstawie tablicy genealogicznej Czartoryskich i Poniatowskich zamieszczonej
na następnej stronie oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
A. Wymień przedstawicieli rodzin Czartoryskich i Poniatowskich, którzy piastowali
godność zwierzchnika Kościoła katolickiego w Polsce. Podaj ich imiona i nazwiska.
• ....Kazimierz Florian Czartoryski....
• ....Michał Poniatowski....
B. Czy matka ostatniego króla Polski mogła być świadkiem jego koronacji? Swoją
odpowiedź uzasadnij.
....Nie mogła być, gdyż zmarła w 1759 roku, a koronacja miała odbyła się w 1764.
C. Uzupełnij zdanie. Określ pokrewieństwo wymienionych postaci.
Książę Józef Poniatowski był dla Stanisława Augusta Poniatowskiego ...bratankiem....

Zad. 17
Na podstawie fragmentu listu dyplomatycznego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
A. Podaj nazwę wydarzenia, o przebiegu którego informuje przedstawiony fragment listu dyplomatycznego.
....Kongres Wiedeński....
B. Podaj nazwy państw, które reprezentowali wymienieni w tekście dyplomaci. Wpisz nazwy obok numerów odpowiadających nazwiskom dyplomatów.
1. ...Francja... 2. ...Austria... 3. ...Wielka Brytania...
C. Podaj nazwy dwóch zasad polityki europejskiej, którymi kierowali się uczestnicy wydarzenia, o którym mowa w tekście.
• ....legitymizm, równowaga sił....

Zad. 18
Na podstawie fragmentu konstytucji Królestwa Polskiego wykonaj polecenie.
Wymień artykuły konstytucji, których nie przestrzegały władze Królestwa Polskiego
w latach 1815–1830.
.... Art. 16. Wolność druku jest zaręczona. [...]
.....Art. 87. Sejm zwyczajny zgromadza się co dwa lata w Warszawie w czasie oznaczonym przez
akt zwołania, od króla wydany. Trwać będzie dni trzydzieści. [...]

Zad. 19

Przyporządkuj powstaniom narodowym ich skutki. Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki tabeli.
Powstanie listopadowe - 4. Likwidacja Sejmu Królestwa Polskiego
Powstanie krakowskie - 2. Włączenie Rzeczypospolitej Krakowskiej do zaboru austriackiego
Powstanie styczniowe - 1. Zlikwidowanie resztek autonomii Królestwa Polskiego

Zad. 20
Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenia.
A. Podaj rok, w którym nastąpił najbardziej dynamiczny wzrost eksportu z Królestwa Polskiego do Rosji, oraz napisz, jaka decyzja władz rosyjskich była przyczyną tego
zjawiska.
Rok ...1860...
Decyzja władz rosyjskich ...Zniesienie granicy celnej między Królestwem a Rosją....
B. Podaj rok, w którym największa część produkcji przemysłowej Królestwa Polskiego została wyeksportowana do Rosji.
...1890.....
C. Czy przedstawione w tabeli dane świadczą o dokonującej się w drugiej połowie XIX w. rewolucji przemysłowej w Królestwie Polskim? Odpowiedź uzasadnij.
Tak. Świadczy o tym wzrost produkcji przemysłowej.

Zad. 21
Na podstawie fragmentu artykułu z Gazety Świątecznej z 1881 r. wykonaj polecenie.
O jakich ulepszeniach życia mieszkańców Warszawy wspomina autor tekstu? Podaj ich dzisiejsze nazwy.
....tramwaje, kanalizacja....

Zad. 22
Na podstawie źródła ikonograficznego i własnej wiedzy wykonaj polecenie. Wyjaśnij, dlaczego scena przedstawiona na litografii świadczy o zmieniającej się pozycji społecznej kobiet.
Pracownikami centrali telefonicznej są kobiety, które we wcześniejszych okresach nie pracowały poza domem.

Zad. 23

Spośród wymienionych sześciu wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.
Wybuch wojny krymskiej
Początek Wiosny Ludów
Zakończenie procesu zjednoczenia Włoch
Powstanie Trójprzymierza - B
Rewolucja lipcowa we Francji - A
Powstanie Austro-Węgier

Zad. 24
Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
A. Czy przemiany cywilizacyjne drugiej połowy XIX i początku XX w. mogły mieć wpływ na decyzje o wyborze profilu studiów? Odpowiedź uzasadnij.
Przełom XIX i XX wieku to okres rozwoju nauki i techniki co sprzyjało podejmowaniu studiów na uczelniach technicznych.
B. Podaj nazwę wydarzenia, które mogło spowodować gwałtowny spadek liczby studentów na uczelniach w Galicji.
Wybuch I Wojny Światowej.

Zad. 25
Wyjaśnij wymowę propagandową ilustracji zamieszczonej na karcie pocztowej. Zinterpretuj jej elementy graficzne.
Prezydent Wilson ma przed soba arkusz z tak zwanymi 14 punktami Wilsona. 13 punkt tego programu wspominał o tworzeniu państwa polskiego. W pomieszczeniu znajdują się statuetki Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Puławskiego. Walczyli oni w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ignacy Paderewski to działacz na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. Stany Zjednoczone sprzyjają tej sprawie.

Zad. 26
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy odpowiedz na pytania.
A. Z którego roku pochodzi zacytowany rozkaz?
.....1920...
B. Jakie cele wyznaczono ofensywie Armii Czerwonej? Zacytuj odpowiedni fragment z tekstu rozkazu.
” Na Wilno, Mińsk, Warszawę – marsz!
C. Jakim wynikiem zakończyła się ofensywa Armii Czerwonej?
Zwycięstwem Polaków w bitwie warszawskiej i kontrofensywą.

Zad. 27
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
A. Wyjaśnij, dlaczego Józef Piłsudski uznał postanowienia traktatu w Locarno za naruszenie równowagi między Zachodem i Wschodem Europy.
Traktat ten gwarantował nienaruszalność zachodnich granic Niemiec (z Francją i Belgią), ale nie gwarantował wschodnich granic (między innymi z Polską), które Niemcy chciały zmienić.
B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Układ w Locarno został podpisany
1. w roku poprzedzającym przewrót majowy w Polsce.
2. w tym samym roku, w którym był przewrót majowy w Polsce.
3. rok po przewrocie majowym w Polsce.

Zad. 28
Na podstawie własnej wiedzy wykonaj polecenia.
A. Przyporządkuj bitwom nazwy uczestniczących w nich jednostek wojskowych. Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki.
Narwik - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
Monte Cassino - II Korpus Polski
Falaise - I Dywizja Pancerna
B. Podaj nazwę jednostki wojskowej, której dowódcą był generał Władysław Anders. Wybierz spośród podanych w części A.
II Korpus Polski

Zad. 29
Na podstawie fragmentu tekstu piosenki Jacka Kaczmarskiego i własnej wiedzy
wykonaj polecenia.
A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Konferencja, o której mówi tekst piosenki, odbyła się w
1. Teheranie.
2. Jałcie.
3. Poczdamie.
4. Casablance.
B. Podaj imię i nazwisko gospodarza tej międzynarodowej konferencji.
Józef Stalin
C. Podaj postanowienie konferencji dotyczące wschodniej granicy Polski.
Granica Polski oparta na tak zwanej Linii Curzona

Zad. 30
Na podstawie źródeł i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
A. Podaj, jaką nazwą określa się w historiografii głosowanie, o którym mówią powyższe
źródła.
referendum ludowe
B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Ulotka propagandowa wzywa do oddania głosu zgodnie z zaleceniami
1. Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2. Polskiej Partii Robotniczej.
3. Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
4. Stronnictwa Narodowego.
C. Podaj nazwę partii politycznej, której zależało na podaniu rzeczywistych wyników
głosowania.
Polskie Stronnictwo Ludowe

Zad. 31
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
A. Podaj rok wydarzeń komentowanych w tekście.
1976
B. Podaj nazwę organizacji opozycyjnej powstałej w celu pomocy osobom represjonowanym za udział w wydarzeniach w Ursusie i Radomiu, o których mowa
w tekście.
KOR (Komitet Obrony Robotników)

Zad. 32
Spośród sześciu wymienionych wydarzeń z XX wieku, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.
Zamach na życie prezydenta USA Johna Kennedy’ego
Powstanie państwa Izrael - A
Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
Praska wiosna
Masakra studentów na placu Tiananmen w Pekinie - B
XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego

Zad. 33
Przyporządkuj przedstawionym obrazom kierunki w malarstwie. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz pod ilustracjami.
A. surrealizm
B. kubizm
C. secesja

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!